Welcome to Kanchanaburi AIR Quality Index

สภาวะฝุ่นควัน PM2.5 และดัชนีคุณภาพอากาศ AQI-us ในจังหวัดกาญจนบุรี

*จุดที่ค่า PM2.5 สูงสุดในกาญจนบุรี
*อัพเดตล่าสุด: 58 วินาทีที่แล้ว29(µg/m³)

PM2.5

87

AQI-us

17.4°C

อุณหภูมิ

63%

ความชื้น